Basecamp RePro 2017-06-07T11:56:08+00:00

BASECAMP REPRO:

Basecamp er åpnet

16. september var det stor åpning av Basecamp sitt nye arbeidspraksistilbud for ungdom. Ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy holdt tale og klippet over sykkelwiren og erklærte tilbudet for åpnet.
Les mer om åpningen på denne linken:
https://www.fjell.kommune.no/aktuelt/opna-basecamp-repro/

Om du ønsker å kontakte Basecamp RePro
Ring til mekaniker Raymond Riise tlf. 4033 7729 – epost Raymond.Riise@fjell.kommune.no
eller veileder Åshild Gavlen tlf. 4500 5167
Ashild.Gavlen@fjell.kommune.no

Åpningstider er mandag-tirsdag og torsdag-fredag fra kl. 9 til 15

Velkommen innom om du vil kjøpe en brukt sykkel eller trenger reparsjon på den sykkelen du har.


Hva er Basecamp RePro?

Høsten 2016 skal Basecamp starte opp et nytt arbeidspraksis-tiltak for ungdom i alderen 16-25 år som står utenfor arbeidsmarkedet, mangler skole eller læreplass.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet har innvilget støtte til et 3-årig prosjekt for å få arbeidspraksis-tiltaket etablert.

Vi jobber nå med å få på plass avtale om leie av lokaler sentralt på Straume i Sotra Kysby.

«Basecamp RePro» skal skape nytt liv i det som andre har kastet. Sykler og møbler er blitt forbruksvarer og går i stykker eller av moten, men med litt fiksing og «shining» kan ting få nytt liv og framstå som både trendy og fullt brukbart. Verdiskaping skjer ikke ved å produsere nye produkter, men revitalisere det som er på vei mot å bli boss.

«Basecamp RePro» skal ikke være noe vanlig bruktbutikk. Dette skal være et verksted hvor ungdom under 25 år skal få mulighet til å lære enkle ferdigheter som må til for å fikse møbler og sykler. «Råvarene» skal hentes på kommunens «Gjenbruksstasjoner» og ved at folk leverer sykler direkte til vårt verksted. For ungdommene skal «Basecamp RePro» være et sted for å revitalisere seg selv slik at nye muligheter kan åpne seg for å komme seg videre mot utdanning eller annet permanent arbeid.

Basecamp RePro skal ikke være et ordinært arbeidsmarkedstiltak hvor ungdom skal jobbe over lang tid. Dette skal være en arbeidspraksis hvor fokus skal ligge på å hjelpe ungdommer videre tilbake på skole, i annen praksis, arbeidsmarkedstiltak eller ordinært arbeid.

Basecamp RePro sine målgrupper
Det er ulike grupper av ungdom som faller utenfor skole og jobb.
27% av elevene i den videregående skolene på Sotra dropper av ulike årsaker ut av skolen. Det er høyere enn landsgjennomsnittet. Norge opplever en stor tilstrømning av flyktninger som også står på siden av arbeidslivet pga manglende språkferdigheter, ingen praksis eller godkjent utdanning. Andre ungdommer opplever at livet ikke går som de hadde tenkt på grunn av psykiske utfordringer. «Basecamp Repro» skal ha rom for disse.

Basecamp RePro skal fylle et behov for ungdom som står uten jobb eller skoleplass, er flyktninger som står på «vent» eller unge som sliter psykisk slik at skole eller ordinært arbeid ikke er aktuelt akkurat nå. Det er mange som på ulikt vis mangler tilbud på dagtid. Sosial eksklusjon og personlige utfordringer er et samfunnsmessig anliggende. En konsekvens av lediggang kan være kompenserende atferd som rus, vold og kriminalitet. Videre kan manglende struktur på hverdagen, endret døgnrytme og kontakt med andre som er i samme livssituasjon gi negative konsekvenser både på kort og lang sikt. Det er derfor en viktig funksjon for tiltaket å være forebyggende i forhold til den gruppen av unge mennesker som står utenfor de rammene skole eller jobb gir i hverdagen.

«Basecamp Repro» skal være et tilbud hvor ungdom raskt kan komme inn og delta.
Det arbeides aktivt med å finne samarbeidsformer med ulike offentlige instanser som jobber med ungdom som faller inn under Basecamp RePro sin målgruppe.

Den metodiske tilnærming vil være basert på at tiltaket skal gi ungdommene praktisk kompetanse, kreativ utfoldelse med å gjenskape ting som er ødelagt og inspirasjon til å gå videre. Tiltaket skal samhandle med andre hjelpetiltak rundt ungdom for å jobbe mot at den enkelte kan komme videre i skole eller jobb.
Basecamp RePro skal ansette en mekaniker som skal ha ansvar for å drive verkstedet hvor ungdommene skal arbeide.
Det skal også ansettes en veileder som skal ha kontakt med samarbeidsinstanser som har ungdom som er aktuelle for å delta på Basecamp RePro. Videre skal veilederen jobbe for å hjelpe ungdommene videre inn i andre tiltak eller jobb.